Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”
 • English
 • Nederlands
 • Устав

  СДРУЖЕНИЕ "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ"

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. "Брас перспективи", наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от ЗЮЛНЦ, което се регистрира и осъществява дейността си в съответствие със законите в Република България.
  Сдружението възниква с вписването му в регистъра на ТРРЮЛНЦ, воден от АВ.

  Чл. 2. СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице, независимо от своите членове.

  Чл. 3. СДРУЖЕНИЕТО обединява съмишленици, които имат интереси в областта на музикалното изкуство и по-специално желание за творческо и образователно развитие в областта на музиката, изпълнявана с медни духови инструменти.

  НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС, СРОК

  Чл. 4. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е ” БРАС ПЕРСПЕКТИВИ“
  Наименованието се изписва и на латиница “BRASS PERSPECTIVES ASSOCIATION BG“.

  Чл. 5. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е гр. София, Столична община, район Изгрев, п.к. 1172, кв. Дианабад 4, ет. 13, ап. 87.

  Чл. 6. Наименованието, седалището и адресът на СДРУЖЕНИЕТО, както и данни за неговата регистрация и ЕИК се отразяват на всяко писмено изявление, направено от негово име.

  Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО се учредява за неопределен срок.

  ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

  Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО се определя за извършване на дейност в частна полза.

  Чл. 9. СДРУЖЕНИЕТО има следните основни цели:

  • Повишаване на професионалното ниво на българските музиканти, свирещи на медни духови инструменти;
  • Повишаване на квалификацията на преподавателите и осъвременяване на методите в образованието в тази сфера;
  • Привличането на млади музиканти и създаване на условия за тяхното професионално развитие в широк спектър от жанрове;
  • Популяризиране на изпълненията на медни духови инструменти и на музиката, създадена за тях;
  • Възраждането и запазването на традицията на духовата музика в България;
  • Възраждане на музикалната критика в България чрез специализирана информационна и популяризаторска дейност и обучение на автори с интерес в сферата.

  Чл. 10. Целите на сдружението ще бъдат постигани със следните средства:

  • Иницииране и осъществяване на дългосрочни национални, регионални, вкл. европейски и международни проекти самостоятелно или в партньорство с културни, образователни, държавни и общински институции и неправителствени организации в музикалния сектор;
  • Национален, регионален и международен обмен на събития и педагози в сферата на музиката за медни духови инструменти;
  • Обмен на добри практики за придобиване на знания и умения в областта на духовата музика;
  • Образователни форми и инициативи, както и кампании сред обществеността;
  • Провеждане на концерти, музикални творчески и изпълнителски прояви;
  • Съхраняване на записи на музикални произведения, набиране и създаване на бази с данни;
  • Подпомагане и защита на интересите на артисти изпълнители, продуценти, композитори, критици, музикални преподаватели и други лица, посветили дейността на музикалните духови инструменти;
  • Участие в международни мрежи на сродни организации и институции.

  Чл. 11. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява следните дейности като ПРЕДМЕТ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

  • Музикални творчески и образователни дейности за медни духови инструменти;
  • Организиране на културни и образователни събития, свързани с популяризирането на брас музиката;
  • Издаване на специализирана литература, свързана с дейността и целите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Осъществяване на контакти с подобни организации в страната и чужбина, както и организиране на обучителни семинари, свързани с дейността и целите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Продуцентска, издателска и друга незабранена от закона дейност.

  ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Чл. 12. Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.

  Чл. 13. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с професионални интереси в областта на брас музиката, което споделя ценностите и идеите на останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО, като, но не само артист - изпълнители, диригенти, продуценти, композитори, критици, музикални педагози и други лица, посветили дейността си на медните духови инструменти.

  Чл. 14. Членственото правоотношение възниква по право и чрез приемане от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
  Членове по право са учредителите на СДРУЖЕНИЕТО. Тяхното членствено правоотношение възниква в момента на вписване на СДРУЖЕНИЕТО в регистъра на ТРРЮЛНЦ при АВ.
  Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление.

  Чл. 15. Заявлението за членство по предходния член се подава до Управителния съвет по електронен път чрез сайта на сдружението, по пощата или лично.
  Заявлението се разглежда на следващото заседание на УС. Присъствието на кандидата не е задължително. Решение за приемане на нов член се взема с единодушие от присъстващите членове на УС.
  В случай, че за приемане на нов член са гласували по-малко от ½ от действителните членове на УС, заявлението на кандидата се отхвърля.
  В случай, че за приемане на нов член са гласували повече от ½ от действителните членове на УС, но не е получено необходимото мнозинство, Председателят насрочва ново заседание в срок до един месец от предишното. На новото заседание се поканва кандидатът за събеседване. Ако кандидатът не се яви, заявлението му се отхвърля без ново обсъждане. В противен случай се провежда ново гласуване, като изискването за единодушие остава непроменено.
  УС уведомява кандидата за взетите по повод заявлението му решения.

  Чл. 16. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява по право, чрез оттегляне на член и при изключване.

  Членството се прекратява по право в случай на смърт или поставяне под запрещение на член на СДРУЖЕНИЕТО, както и при прекратяване на самото СДРУЖЕНИЕ.
  Членството се прекратява чрез оттегляне с едностранно изявление на член на СДРУЖЕНИЕТО до УС – считано от момента на получаване на изявлението. Оттеглилият се член няма право на дял от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.

  Изключването на член на СДРУЖЕНИЕТО става по решение на УС, взето по реда на чл.17.

  Чл. 17. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен при:
  Действия, силно увреждащи публичния образ на СДРУЖЕНИЕТО;
  Издаване на тайни на СДРУЖЕНИЕТО;
  Действия, целящи лично облагодетелстване чрез увреждане на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
  Влизане в сила на присъда за умишлено престъпление.

  Решението за изключване се взема от УС с единодушие от присъстващите членове. В случай, че членът, чието изключване се обсъжда, е член и на УС, той няма право да гласува.

  Чл. 17А. При прекратяване на членството в СДРУЖЕНИЕТО поради поставяне под запрещение или смърт, запретеният, съответно неговите наследници по закон, имат право на дял от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
  Делът по предходната алинея се равнява на нетната стойност на активите на СДРУЖЕНИЕТО, разделена на броя на членовете му. В случай, че запретеният или починал член на СДРУЖЕНИЕТО има неизплатени парични задължения към същото, техният размер се приспада от дължимия дял от имуществото.
  Изплащането на дела по ал. 1 от настоящия член се извършва по инициатива на УС на СДРУЖЕНИЕТО или по инициатива и писмено заявление на правоимащите лица в срок до две седмици от приемането на редовния годишен отчет и баланс на СДРУЖЕНИЕТО за периода, в който е настъпило прекратяване на членството.
  В случай, че за периода по предходната алинея пасивите на СДРУЖЕНИЕТО надвишават активите му, лицата с прекратено членство, съответно техните наследници, не дължат суми на СДРУЖЕНИЕТО, но нямат и право на дял от имуществото.

  Чл. 17 Б. При прекратяване на членството в СДРУЖЕНИЕТО поради оттегляне или изключване, прекратилите членството си лица нямат право на дял от имуществото.
  Оттеглилото се от СДРУЖЕНИЕТО лице, което претендира да има особено голям принос за увеличаване имуществото на същото, може да търси обезщетение по общия исков ред.
  Изключено от СДРУЖЕНИЕТО лице няма правото по предходната алинея.

  Чл. 18. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

  • Да участва в управлението и дейностите на СДРУЖЕНИЕТО
  • Да се ползва от дейностите и имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Да избира и да бъде избиран в органите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Да участва с мнение в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Да предлага конкретни дейности и решения.

  Чл. 19. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:

  • Да прави имуществени вноски, определени по реда на Устава;
  • Да подпомага СДРУЖЕНИЕТО в дейността му, съобразно познанията, квалификацията и контактите си;
  • Да пази престижа на СДРУЖЕНИЕТО и да популяризира идеите и дейностите му;
  • Да подпомага другите членове на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Да осъществява публичните послания на СДРУЖЕНИЕТО.

  Чл. 20. Симпатизантите и партньорите, както и лицата, които са подпомагали СДРУЖЕНИЕТО, се наричат ПРИЯТЕЛИ на СДРУЖЕНИЕТО. Приятелите на Сдружението получават покана за всички негови публични дейности и прояви.

  ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО. КОМПЕТЕНЦИИ И СЪСТАВ

  Чл. 21. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са Общото събрание / ОС /, Управителният съвет /УС/, Председателят на УС.

  Чл. 22. Общото събрание е върховен колективен орган на СДРУЖЕНИЕТО. ОС се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

  Чл. 23. ОС се свиква на редовно заседание 1 път годишно от УС. Свикването се извършва чрез писмени покани с посочване по чия инициатива се свиква, датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието най-малко един месец предварително. Писмената форма на поканата се счита за спазена и при използване на електронна поща, факс, официален сайт на сдружението и официални страници в социалните мрежи.
  Извън посоченото по – горе заседанието на общото събрание може да бъде свикано единствено и чрез обявяване на покана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.
  Поканата се изпраща или публикува минимум 14 дни преди датата на заседанието на общото събрание.
  ОС се свиква на извънредно заседание от УС или от 1/5 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Прилага се редът за свикване по предходните алинеи на настоящия член.

  Чл. 24. Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко ½ от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
  В случай че не се явят необходимия брой членове, се прилага член 27, изречение 2 от ЗЮЛНЦ.
  Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право на един глас в ОС, като един член има право да представлява още един друг член с пълномощно в обикновена писмена форма.
  Членовете на ОС могат да заявят позицията си по въпросите от дневния ред и по телефон или електронен път по време на самото заседание. Заявление по настоящата алинея се счита за упражняване на право на глас единствено по неотложни въпроси.

  Чл. 25. Общото събрание взема решения за:

  • Изменение и допълнение на настоящия Устав и приемане на други вътрешни актове;
  • Прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО и обявяването му в ликвидация, както и назначаване на ликвидатор;
  • Преобразуване на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Откриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Избор и освобождаване на членове на УС, Председател и Секретар;
  • Приемане на бюджета, годишния счетоводен отчет и баланс на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Участие на СДРУЖЕНИЕТО в други юридически лица;
  • Други въпроси, определени със закон или с Устава.

  ОС взема решения с мнозинство от присъстващите членове.
  Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящия член се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
  В случай на неприсъствено гласуване по реда на чл. 24, ал. 4 in fine от Устава за вземане на решение се изисква мнозинство от 2/3 от участвалите в гласуването, но не по-малко от ½ от реално присъстващите.

  Чл. 26. ОС е компетентно да взема решение и по всички въпроси, които са от компетенциите на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.
  ОС е компетентно да отменя всички актове на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО както по своя инициатива, така и по жалба на заинтересуваните лица.
  Решенията на ОС са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.

  Чл. 27. Управителният съвет /УС/ е постоянно действащ колективен ръководен орган на СДРУЖЕНИЕТО. Той има всички правомощия, които Уставът не предоставя на друг орган.
  УС се състои от 3 (трима) души, избрани от ОС. Между членовете на УС, ОС избира и Председател на УС.
  Членовете на УС се избират с мандат от 3 години.
  Управителният съвет ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО, определя конкретните му дейности, разпорежда се с имуществото му и го представлява, като определя и обема на представителна власт на отделните си членове.

  Чл. 28. Управителният съвет:

  • Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Изпълнява решенията на ОС;
  • Приема планове и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и представя на ОС отчет за дейността;
  • Подготвя и представя проекти и заявки за финансиране;
  • Взема решения за конкретни дейности и прояви;
  • Взема решения за сътрудничество и съвместна дейност с други лица;
  • Представя на ОС бюджета, счетоводния отчет и баланса на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Управлява и се разпорежда с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
  • Определя размера на имуществените вноски (встъпителна и годишна) на членовете;
  • Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО.
  • Определя реда за извършване на дейността на Управлява и се разпорежда с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;

  Чл. 29. Заседанията на УС се свикват от Председателя или от един член на съвета. За свикването не е необходима писмена форма.
  УС заседава най-малко един път месечно.
  Заседанията на УС са законни, ако присъстват най-малко 2 от членовете му.
  Участие на член на УС чрез мнение и гласуване по телефон или подходящ електронен път се допуска без ограничение.

  Чл. 30. УС взема решение с мнозинство от присъстващите, а в случая на чл. 29, ал. 4 – от гласуващите членове.
  Решенията по чл. 28, т. 8, 9, 10 и 11 се вземат с единодушие.

  Чл. 31. ОС на сдружението избира председател и заместник – председател на УС измежду членовете на УС.

  Чл. 32. Председателят на УС ръководи и текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, отговаря за водене на протоколните, счетоводните и други книги и възлага на трети лица задачи по дейностите на СДРУЖЕНИЕТО.
  Председателят отговаря пряко за имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и се отчита пред УС.

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

  Чл. 32. СДРУЖЕНИЕТО се представлява пред трети лица от председателя на Управителния съвет на сдружението.

  ФИНАНСИРАНЕ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.

  Чл.33. СДРУЖЕНИЕТО набира своето имущество и средства от имуществени вноски, дарения, спонсориране, допълнителна стопанска дейност, волни пожертвувания и по всички, незабранени от закона начини.

  Чл.34. УС ръководи финансовата дейност на сдружението между заседанията на ОС и най-малко един път на година или в срок до един месец при искане на не по-малко от 1/3 от членовете на сдружението, дава отчет за финансовото му състояние.

  Чл. 35. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си за финансиране на дейността по чл. 10, насочена към постигане на целите по чл. 9 от настоящия устав.
  Не се допускат сделки между сдружението, от една страна, и негови членове, от друга, освен в случай, че последните предоставят безвъзмездно имущество, в т.ч. и пари, на заем на сдружението.

  КНИГИ. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

  Чл. 36. Сдружението води книги за протоколите на заседанията на колективните си органи. Книгите за заседанията на УС се водят и съдържанието им се удостоверява при съответно прилагане на правилата на този устав за книгите на ОС.

  Чл. 37. Финансовата година на сдружението започва на 01.01. и завършва на 31.12. на съответната календарна година. Първата финансова година започва от деня на възникване на сдружението и завършва на 31.12. същата календарна година.
  Общото събрание приема отчет и баланс на сдружението за финансовата година.

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ЛИКВИДАЦИЯ.
  УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ


  Чл. 38. Сдружението се прекратява:

  По решение на ОС, взето по реда на настоящия устав;
  С решение на съда по реда и при условията на чл. 13, ал. 1 т. З ЗЮЛНЦ;

  При прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност, се извършва ликвидация.
  Ликвидацията се извършва по реда и при условията на настоящия Устав и чл. 14 сл. ЗЮЛНЦ.
  Ликвидаторът се назначава от ОС на СДРУЖЕНИЕТО.

  Чл. 39. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на сдружението, се разпределя между членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО може да вземе решение за изразходване на останалото имущество за конкретна дейност за постигане на целите по чл. 9 от Устава.
  Членове на СДРУЖЕНИЕТО, които не са издължили имуществени вноски, определени от ОС, нямат право на ликвидационен дял.

  Чл. 40. При никакви условия членове на сдружението, прекратили членството си в него, не могат да имат претенции за връщане на направени имуществени вноски или получаване на какъвто и да е дял от имуществото.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл.41. За неуредените в настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото законодателство в Р България.

  Чл. 42. Сдружението има печат, който се изготвя по решение на УС.


  Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на сдружението, проведено на 05.04.2021 год. в гр. София и е подписан от всички учредители.

  Харесай ни във Фейсбук

  LinkedIn

  Атанас Карафезлиев

  © 2021 Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”

  music-note linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram